Vissza

Általános Üzleti Feltételek b2b

Kattintson ide a PDF-verzió letöltéséhez.

A magánügyfelekre vonatkozó ÁSZF-et itt találja.


§ Így vásárolhat nálunk

A kaiserkraft kizárólag az alábbi üzleti feltételek szerint értékesít, melyeket Önök a megrendelésükkel automatikusan elfogadottnak tekintenek. Ettől eltérő feltételeket csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben azokat mi írásban visszaigazoltuk.

§ Az adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelések, szerződésmódosítások illetve kiegészítésekírásban, faxon, telefonon, e-mailen történhetnek. Az ajánlatokban, katalógusokban, prospektusokban, árlistákon, képeken és rajzokon, weboldalon, valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok az áru méretére, tömegére, árára vonatkozóan tájékoztató jellegűek. Nyomdatechnikai okokból a katalógusban található színek eltérhetnek a RAL-színskála árnyalataitól. Kötelező jellegű szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jön létre, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek:

a./ az ügyfél megrendelése, amelynek tartalmaznia kell az árunak a katalógusban megjelölt adatait, a megrendelt mennyiséget, valamint a szállítási címet

b./ az eladó által kibocsátott rendelésvisszaigazolást ármegjelöléssel együtt.

Az ügyfél kifejezett kívánságára a katalógus alapján ajánlatot adunk ki. Termékeink műszaki továbbfejlesztéssel történő módosítására fenntartjuk a jogot.

§ Szállítási határidő

A szállítási időpontra vonatkozó adatok nem kötelező érvényűek (irányadatok), mivel termékeink egy része rendelésre, illetve időszakonként készül. Az eladónak joga van a rendelést a megadott szállítási határidő előtt és után is teljesíteni. A várható szállítási időpontot a rendelésigazoláson naptári hétben

adjuk meg.

Ha a gyors lebonyolítás érdekében előnyösnek látszik, részszállításokat teljesítünk. Amennyiben írásban pontos határidőben állapodtunk meg, az számunkra kötelező érvényű.

§ Árak

Ennek a katalógusnak a megjelenésével minden korábbi katalógus ára érvényét veszti. Az árak nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót. A Kaiser+Kraft Kft. külön megállapodás alapján kiszámlázhatja a felmerült szállítási költséget. Ilyen megállapodás hiányában a Kaiser+Kraft Kft 2.000,- Ft szállítási költséget számol fel megrendelésenként. A szállítás nettó 30.000,- Ft vásárlási összérték felett ingyenes. Az esetlegesen - terméktől függően szükséges szerelés, üzembehelyezés, bevizsgálás költségei külön kerülnek felszámításra. Minden mellékszolgáltatásra (2007. évi CXXVII.tv.) az árukra mindenkor érvényben lévő forgalmi adót számítjuk fel. Kisösszegű rendelések esetén kismennyiségi felárat nem számolunk fel. Évközbeni módosítások ritkák, de az Önök javára is lehetségesek. A rendelésigazolásban megadott és kötelezo érvényu árak a katalógusártól, ill. előzetes tájékoztatásunktól eltérhetnek, tekintettel arra, hogy áruinkat túlnyomó részben importból szerezzük be. Abban az esetben, ha az MNB által bejelentett forintleértékelés mértéke a 3%-ot meghaladja, árainkat ennek megfelelően jogunkban áll módosítani.

§ Fizetés

A fizetés átutalással vagy bankkártyával történik. Általunk vitatott, és nem jogerősen megállapított ellenkövetelés miatt beszámításra, vagy a fizetés visszatartására nem kerülhet sor. Nagyértékű megrendelések esetén előlegfizetés, ill. fizetési biztosíték megadása szükséges. A szállítási határidők a biztosítékok megadásától számítva értendők. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. (301.§ és 301/A §) szerint érvényesítjük.

Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFA-val együtt megjelenik az eladó bankszámláján vagy a pénztárában.

§ A teljesítés helye, szállítás és biztosítás

A szállítás az ügyfél által megadott magyarországi címre történik. A teljesítés helyét (szállítási címet) tehát az Önök által leadott megrendelés alapján határozzuk meg. Az áru leszállításáról a megadott címre az eladó gondoskodik. A teljesítés minden esetben összeszerelés és üzembehelyezés nélkül értendő. Az Önök által rendelt árukra fuvarbiztosítást kötünk, kivéve abban az esetben, ha Önök ezt a megrendeléskor külön jelzik. Az áru sérülésének kockázatát a szállítási címen történő átvétel pillanatától a vevő viseli. Az árut magyarországi raktárunkban átvevő vásárlóinknak nem jár árcsökkentés.

A gyorsabb teljesítés érdekében azoknál a megrendeléseknél, ahol jelentősen eltér a termékek szállítási időpontja, az Önök érdekében részszállításokat végzünk, kivéve akkor, ha Önök ezt megrendeléskor külön jelzik.

§ Tulajdonjogunk fenntartása

Mint általában szokásos, minden szállítás a következő tulajdonjogfenntartással történik:

Csak - az üzleti kapcsolatunkból adódó - valamennyi követelésünk kielégítésével száll át Önökre a tulajdonjog. Önök jogosultak a rendes üzleti forgalom keretében a jogfenntartás alá eső árut feldolgozni vagy értékesíteni. A továbbértékesítésből származó árbevétel az Önökkel szemben fennálló valamennyi követelésünk erejéig minket illet meg. A jogfenntartás alatt álló áruk értékesítéséből keletkező követelések javunkra történő engedményezéséről a továbbeladás vevőjét Önök kötelesek értesíteni. Amennyiben a jogfenntartás alatt álló árut feldolgozzák vagy átalakítják, ez mindenkor a javunkra, mint gyártók javára történik. Más árukkal való összekapcsolás esetén a résztulajdon értékarányosan ránk száll. Amennyiben a jogfenntartásunk alatt álló áru értéke a követeléseket több mint 20%-kal meghaladja, az Önök kérésére - választásunk szerint - a megfelelő biztosítékokat felszabadítjuk.

§ Kifogások, reklamációk

A vevő köteles az áru minőségét közvetlenül az átvétel után ellenőrizni. Amennyiben a leszállított terméken a szállítás közben keletkezett sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni.

Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a vevő az áru átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni, a rejtett hibát felfedezése után 5 napon belül.

A reklamációt írásban kell benyújtani, a jótállási idő szempontjából az átvétel dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni.

Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.

§ Szavatosság és jótállás

Jogos minőségi kifogás esetén a szavatossági, illetve - ahol a jogszabály kötelező jótállást ír elő - jótállási kötelezettségünket választásunk szerint térítésmentes javítás vagy csere útján teljesítjük. A törvényes szavatossági és jótállási idő 2 év (2003.07.01-től), mi azonban a 2002. február 01-je utáni vásárlásokra 3 évet vállalunk az EU irányelveknek megfelelően. Amennyiben a katalógusban egyes termékekre vonatkozóan hosszabb jótállási/szavatossági idő van megadva, természetesen ezek a hosszabb idők érvényesek.

A szavatossági, jótállási igények minden esetben az általunk kibocsátott számla felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre, külön jótállási jegyet nem mellékelünk. Amennyiben szavatossági, illetve jótállási kötelezettségünket méltányos határidőn belül nem teljesítjük, jogosultak méltányos árengedményt vagy a szerződés érvénytelenítését kérni. Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, de a vevőnél külső behatások következtében keletkeztek - ha azt nem az eladó vagy az eladóval együttműködő személy okozta - az eladó nem vállal felelősséget. Úgyszintén azokért a hibákért sem, amelyek nem az áru rendeltetésszerű, illetve a használati utasításokban szereplő módon történő használatából fakadnak.

Ezen túlmenő szavatossági / jótállási, illetve kártérítési igények - bármely jogalapon is - kizártak, kivéve, ha szándékosságon vagy durva gondatlanságon, illetve a tulajdonságok kifejezett írásos ígéretén alapulnak.

§ Csere, visszavétel

Vevőinknek joga van az árut 30 napon belül visszaküldeni. A visszaszállítás költségeit az eladó állja. A visszavétel csak az eladóval való előzetes egyeztetés után, az eladó által meghatározott címre, sértetlen állapotban és eredeti csomagolással lehetséges. A visszaszállított áru átvétele után az eladó a vételárra jóváírást állít ki, továbbá a jóváírt összeget átutalja a vevő bankszámlájára.

A visszaküldési jog a katalógus kínálatában nem szereplő, a megrendelésre gyártott, valamint a különleges kedvezményekkel értékesített termékekre nem vonatkozik pl.: extra szín vagy méret, különleges mennyiségi kedvezmény, stb.

§ Illetékes bíróság

A szerződéses viszonyból származó valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve - amennyiben az eljárás megyei bírósági hatás körbe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény (Internationales Kaufrecht) szabályai nem kerülnek alkalmazásra.

§ Számítógépes adatfeldolgozás

A kor követelményeinek megfelelően a vevők személyére és a cégekre vonatkozó adatokat számítógépen dolgozzuk fel, és tartjuk nyilván. Adataik megadásával Önök hozzájárulnak azok tevékenységünk folyamán történő teljeskörű felhasználásához.

§ Érvényesség

Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnak, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.

Amit még figyelmükbe ajánlunk!

Célunk az Önök teljeskörű kiszolgálása, elégedettségük kivívása. Probléma esetén, forduljanak hozzánk bizalommal.

§ Érvényesség és változás

Állapot: 2023.10.23

KAISER+KRAFT

Az Ön partnere az üzemi és irodai berendezések területén.

Termékeinket az iparnak, kereskedelemnek, és a vállalkozásoknak ajánljuk.

Áraink ÁFA nélkül értendők!